GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

1- TARAFLAR

Bir tarafta “ UCUZTOPTANCANTA.NET “ adresinde mukim “ “
(bu sözleşmede kısaca GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ olarak anılacaktır.)

Diğer tarafta “ “ adreslerinde mukim “ “ “ “ (bu sözleşmede kısaca GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, “ ALIŞVERİŞ “ İN kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- (UCUZTOPTANCANTA) PROJE TANIMI

4- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Sözleşmede tanımlanan (PROJE ADI) projesi esnasında tarafından ‘ya açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. , (UCUZTOPTANCANTA) projesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi ALICIYA ‘a vermeyi taahhüt eder.
5.2. işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma
ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde ‘nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder , kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde ‘a karşı öncelikle sorumludur.

5.3. tarafından ‘a temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, firmasının rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin firması tarafından öğrenilmesi halinde, bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

5.4. İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile TARAFLAR maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6- SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, 1 YIL ‘nin, UCUZTOPTANCANTA firması ile (TOPTANÇANTA) projesinin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

7- TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

8- UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle 08.06.2018 tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.